Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Natalia M. Ruman "Absolwentką z Pasją 2018 roku

Doktor Nauk Społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Magister pedagogiki na specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Magister teologii na specjalności nauczycielskiej. Uzyskała stopień naukowego licentia in sacra theologia zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana.

Docenieniem dotychczasowej pracy stanowi coroczna nagroda Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy oraz Dyrektora Szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracuje również na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki.

Autorka wielu artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych oraz w redagowanych publikacjach książkowych. Prelegentką w kilkudziesięciu konferencjach oraz organizatorką licznych konferencji, warsztatów i wystaw o tematyce teologicznej i pedagogicznej.

Jej zainteresowania naukowe szczególnie obejmują następujące dziedziny i obszary nauki: edukacja regionalna, wielo- i międzykulturowa, edukacja religijna - rola religii w dynamice zjawiska, tożsamość, tradycja, dziedzictwo kulturowe, aksjologia, katecheza jako religijno-moralne wychowanie, pedeutologia - współczesne dylematy katechizacji, rola nauczyciela - katechety w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a także tanatologia. Brała udział w projekcie naukowo-badawczym Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. "Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej".

Na Ziemi Pszczyńskiej znana jest jako społecznik, gdyż będąc jeszcze studentką dwóch Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (Teologicznego i Etnologii i Nauk o Edukacji) była w latach 2005-2010 wolontariuszem na Świetlicy Socjoterapeutycznej "Zmaganie" w Pszczynie, później rozpoczęła także współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Dzięki temu mogła zacząć publikować na łamach czasopisma "Pszczyński Niezależny Orędownik Kulturalny". W latach 2010-2012 zorganizowała warsztaty, wystawy autorskie, prelekcje w Muzeum Prasy Śląskiej oraz Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie.

Od pięciu lat współpracuje z Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi, gdzie organizuje wolontariat dla niepełnosprawnych Podopiecznych.

Docenieniem wielkiego zaangażowania i wysiłku jest Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia oraz list gratulacyjny Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola dla najlepszych ambasadorów miasta Pszczyny.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.