Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zachęca do włączenia się w realizację inicjatyw absolwenckich. Członkiem organizacji mogą zostać osoby, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Do Stowarzyszenia mogą należeć także absolwenci innych uczelni, jeśli w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie Absolwentów UŚ powstało w 2008 roku z inicjatywy kilkunastu osób współpracujących z uczelnią i będących jej absolwentami. Jego celem jest integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promocja absolwentów na rynku pracy w kraju i za granicą, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu oraz promowanie osiągnięć uczelni i wspieranie jej działalności, a także innych organizacji działających w ramach lub na rzecz Uniwersytet Śląskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • ścisłą współpracę z władzami UŚ,
 • organizację zjazdów absolwentów UŚ, konferencji naukowych oraz spotkań towarzyskich z udziałem absolwentów UŚ,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • wspieranie rozwoju regionalnego oraz działalność kulturalną,
 • publikacje dorobku twórczego członków Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie informacji o działalności UŚ oraz jego absolwentów i pracowników,
 • organizację i współorganizację studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów,
 • organizację imprez okolicznościowych oraz innych wydarzeń promujących UŚ,
 • sprzedaż materiałów promocyjnych UŚ,
 • współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz UŚ,
 • utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją pocztą tradycyjną na adres: ul. Opolska 15, 40-084 Katowice lub drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl.

Deklaracja członkowska – członek zwyczajny

Deklaracja członkowska – członek wspierający
(osoba fizyczna lub prawna, która udziela pomocy Stowarzyszeniu)

Deklaracja członkowska – członek zbiorowy
(organizacje wydziałowe absolwentów działające formalnie lub nieformalnie lub inne organizacje absolwentów działające przy Uniwersytecie Śląskim)

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia dostępne są na stronie www.absolwenci.us.edu.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 32 781 49 93 lub drogą elektroniczną – adres e-mail: stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.