facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tadeusz Donocik - Nasi Absolwenci

Prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec.

Inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic, województwa śląskiego. Gorący zwolennik współpracy międzyregionalnej w Europie i w kraju, szczególnie współpracy Śląska z Małopolską, województwem opolskim, okręgiem ostrowskim i regionem Północnych Moraw Republiki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Aktywny uczestnik socjo-ekonomicznych procesów odbudowy Śląska, współautor i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992-1997, w wyniku których powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Trasa Średnicowa, Fundusz Górnośląski SA.

Od 25 lat (od 1990 roku), Prezes i współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest obecnie jedną z największych i najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku. Największe przedsięwzięcia Izby to: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1993 roku Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której działał jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komisji ds. Przemian w Przemyśle EKES w Brukseli w latach 2004-2010.

W latach 1997-1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka, w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za między innymi: politykę regionalną, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, promocję eksportu, handel zagraniczny, technikę i technologię, turystkę i specjalne strefy ekonomiczne.

Tadeusz Donocik od 2001 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA, od 2011 Członkiem Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach.

Członek Zespołu do spraw monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim przy Wojewodzie Śląskim. W latach 2009-2013 Ekspert Panelu Horyzontalnego w ramach projektu FORGOM -Foresight. Od roku 2002 jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Od 2010 roku Tadeusz Donocik jest również Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1979–1981 był natomiast pomysłodawcą i organizatorem trzech edycji Międzynarodowych Studenckich Festiwali Folklorystycznych w regionie.

Autor około 500 referatów, wystąpień i publikacji dotyczących systemu gospodarki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w firmach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki regionalnej oraz turystyki.

W 2001 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.