Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”

Uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Z ciekawych faktów wymienić można nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „M/S Uniwersytet Śląski”, ze znaczących wydarzeń – uchwalenie przez Senat dokumentu „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.

Wystawa prezentuje także wiele aspektów działalności Alma Mater. Z dziedziny nauki interesujące są informacje na temat: przyznania Centrum Studiów Polarnych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, liczby patentów, budowy i funkcjonowania Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Przedstawione zostały także takie projekty badawcze, jak: Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). Współpracę z biznesem ilustruje tablica dotycząca spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US sp. z o.o.

Na temat pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać m.in. w tekstach o Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier.

Na wystawie przedstawione zostały inwestycje uczelni, służące nie tylko studentom i pracownikom, ale również mieszkańcom regionu. Wymienić tu można m.in. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) oraz przebudowę ulicy Bankowej na ogólnodostępny deptak. Jedna z tablic prezentuje działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, inna opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”. Na kolejnych planszach omówione zostały wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone zostały przyznawaniu tytułu doktora honoris causa wybitnym postaciom oraz ustanowieniu uczelnianej nagrody „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach.

Zaprezentowane zostały również inicjatywy i przedsięwzięcia środowiska studenckiego, w tym Akademicki Związek Sportowy, jedna z pierwszych w Polsce studencka rozgłośnia radiowa – „Egida”, uniwersytecki Chór „Harmonia”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowany przez niego Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.

Wystawa będzie towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom organizowanym w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.